Privacystatement Shared Expertise B.V.

Lees hieronder het privacystatement of download het als pdf. 

Shared Expertise begeleidt werkgevers op het gebied van re-integratie en inzetbaarheid van arbeidsongeschikte werknemers. Wij adviseren de werkgever en voeren activiteiten uit op basis van informatie en/of bevindingen afkomstig van de werkgever, arbodienstverlener, interventiebedrijven, UWV en de gevolmachtigde van uw verzekeraar Turien & Co.

Shared Expertise onderschrijft uw privacy. In dit privacystatement leest u hoe wij omgaan met het verwerken van de persoonsgegevens van werknemers en wat de rechten zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op door ons aangeboden (digitale) dienstverlening.

Wie gebruikt uw persoonsgegevens?

U geeft uw persoonsgegevens aan Shared Expertise, als re-integratiebedrijf voor werkgevers. Shared Expertise maakt onderdeel uit van de Turien holding waartoe ook een verzekeraar en een bemiddelaar horen. Shared Expertise wisselt uw persoonsgegevens binnen en buiten de holding alleen uit voor zover dat noodzakelijk is voor de hieronder vermelde doeleinden. Zie ook het onderdeel ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’.

Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens in?

Verwerken houdt in alle handelingen die een organisatie of persoon kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen, delen tot en met vernietigen.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • contact met de werkgever over de verzuimbegeleiding en re-integratie;
 • het begeleiden van de werkgever op het gebied van re-integratie en inzetbaarheid van arbeidsongeschikte werknemers;
 • onderhouden van contact met betrokkenen zoals de arbodienstverlener, interventiebedrijven, arbeidsdeskundige en gevolmachtigde van uw verzekeraar Turien & Co.;
 • het adviseren over de inkomenspositie en de mogelijkheden van de werknemer om de werkhervatting te bevorderen;
 • een verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie mede ten behoeve van samenwerkingsverbanden;
 • het genereren van management- en beleidsinformatie, onder meer ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening alsmede ten behoeve van het bepalen van algemene strategie en beleid;
 • voldoen aan voorschriften uit wet- en regelgeving. Hiermee wordt bedoeld het voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook wettelijk verplichte informatieverstrekking aan toezichthouders en opsporingsautoriteiten valt hieronder;
 • het bijhouden van hoe en wanneer wij contact met betrokkene hebben, bijvoorbeeld ter verbetering van de communicatie, als bewijs, of voor training van onze medewerkers. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het verwerken van gegevens is afhankelijk van de situatie van de werknemer. Wilt u precies weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u dit hier nagaan. Wij verzamelen deze gegevens via de werkgever en Arbodienst/bedrijfsarts.

Gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij baseren de verwerking van de persoonsgegevens op:

 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde. Het gerechtvaardigd belang betreft het van belang van werkgever en werknemer in het kader van re-integratie en inzetbaarheid van arbeidsongeschikte werknemers, en/of;
 • uw toestemming, en/of;
 • de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. In het algemeen hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. Deze is gebaseerd op de wettelijke bewaarverplichting van onze administratie. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. We houden ons dan aan de wettelijke termijn.
Nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, zullen wij de persoonsgegevens anonimiseren. Dit betekent dat de bij ons aanwezige persoonsgegevens niet meer te herleiden zijn naar u als individu.

Gevolgen niet volledig verstrekken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u vragen, hebben wij onder meer nodig om een overeenkomst met u te sluiten en ook uit te kunnen voeren. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen wij aanvullende persoonsgegevens nodig hebben. In sommige gevallen zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken.
Beschikken wij bij het aangaan of gedurende de uitvoering van de dienstverlening niet over de benodigde persoonsgegevens, dan kan dat leiden tot het niet sluiten van de overeenkomst respectievelijk het niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de overeenkomst.

Uitwisselen van persoonsgegevens

Intern

Intern worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Binnen de Turien holding worden uw persoonsgegevens alleen uitgewisseld voor zover dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze uitwisseling wordt hierbij gebaseerd op één of meerdere van de hierboven vermelde grondslagen.

Delen met anderen

Wij kunnen uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als dat noodzakelijk is voor één van de doeleinden zoals hierboven omschreven bij ‘Doeleinden’. De belangrijkste partijen worden hieronder kort vermeld.
Afhankelijk van de situatie van de werknemer en die van de werkgever worden gegevens gedeeld met:

 • Arbodienstverleners
 • Interventiebedrijven
 • Belastingdienst
 • Gevolmachtigde van uw verzekeraar Turien & Co.
 • UWV

Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden.

Intrekken toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking heeft alleen effect vanaf het moment van intrekking en alleen naar de toekomst toe. Dit betekent dus niet dat de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking onrechtmatig is geworden.

Uw rechten

U heeft als persoon het recht om informatie op te vragen bij Shared Expertise, als het gaat om uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons het volgende verzoeken:

 • inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn;
 • wissing van uw persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn (recht op vergetelheid);
 • om gegevensoverdracht (dataportabiliteit).

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Wilt u een beroep doen op één bovenstaande mogelijkheden, dan kunt u uw verzoek schriftelijk of digitaal voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Shared Expertise B.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Antwoordnummer 506
1800 VB Alkmaar

Email: Compliance@turien.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand na uw verzoek zullen wij inhoudelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit kunnen we de reactietermijn verlengen met twee maanden.

We willen benadrukken dat wij niet altijd hoeven te voldoen aan bovenstaande verzoeken. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Naast het bovenstaande kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (0900-3282535 of digitaal via autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen voortdurend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van onze internetsite(s), systemen, netwerken en van ons pand. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt uitsluitend toegang verleend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden van de gebruiker bij Shared Expertise. Op onze medewerkers rust een geheimhoudingsverplichting. Deze verplichting geldt ook intern naar andere medewerkers binnen de holding toe.

Uw persoonsgegevens zijn dan ook goed beveiligd. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via compliance@turien.nl.

Websitebezoek en gebruik apps

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zullen wij waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Dit privacystatement is het laatst aangepast op 14-04-2022.